НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Проекти            
 
 
 
   
 

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“


Проект No BG05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение с бенецифиент МОН по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"


Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Усвояване на европейски практики за дуална система
на професионално обучение"
Ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2015-1-BG01-013812

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ”
Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6
период на изпълнение: 01.09.2014 - 31.08.2016
ръководител: инж.М.Георгиева

Програма "Еразъм+" на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”
Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230