fbpx

 Мебелно производство

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Учениците придобиват знания и умения за производство и монтаж на мебели. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:

 • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
 • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
 • извършва монтажно – ремонтни дейности;
 • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
 • съставя спецификации и разходни норми на материали;
 • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
 • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • планира, организира и контролира дейностите.

Възможност за реализация

Завършилият тази специалност може да работи във:

 • фирми за производство и монтаж на мебели;
 • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

Завършилите успешно  ученици пълния курс на обучение получават:

 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА
Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.