НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Горско и ловно стопанство  
Професия: Техник - лесовъд
Специалност:
Горско и ловно стопанство
 
 
   
 
gls
   
   
Степен на професионална квалификация: трета
 
             
   

Срок на обучение: 5 години

 
   

Специалността е с широка приложимост в отрасъла горско стопанство и дърводобив, свързана с функциите на гората: лесокултурна дейност, екологично равновесие, дивечовъдство и ловен туризъм, производство на дървесина. Завършилият тази специалност ще може да организира мероприятия за създаване и отглеждане на високопроизводителни гори, семепроизводство и фиданково производство, да извършва правилна таксация на горите, да създава условия за възпроизводство на животинските видове. Завършилият специалността може успешно да реализира в държавни лесничейства, охрана на частни и държавни горски рибовъдни и дивечови стопанства; фирми за дърводобив, залесяване и отглеждане на горски насаждения; организации за борба с ерозията и изграждането на обезопасителни технически съоръжения.