НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

   

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
- Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
- Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
- Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
В проекта участват ученици от две професии и специалности, по които се осъществява обучение в нашата гимназия - „Горско и ловно стопанство”, „Парково строителство и озеленяване”. Интересът от страна на учениците е голям. От страна на работодателите-партньори – също бяха проведени поредица от работни срещи на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателите от бранша, на които бяха представени целите на проекта и предстоящите дейности. Съвместно бяха изготвени програмите за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките. От работната група по проекта бяха определени критерии за избор на фирмите–партньори и участващите ученици. Критериите за избор на фирмите-партньори са: да имат предмет на дейност горско и ловно стопанство, озеленяване и цветарство. Критерии за избор на учениците: посещаемост на учебни занятия, успех по специална теория и практика, заявено желание за работа по професията. Критериите за избор на наставници са: професионален опит, комуникационни умения, мотивация за работа по проекта.

През този етап на проекта са утвърдени за участие 22 ученика. Сключени са договори с 2 фирми.
 

Работа в реална работна среда

Проект "Ученически практики" - 2017-2018 г.
Ученици от ПГГСД "Николай Хайтов", специалност "Горско и ловно стопанство", професия "Техник - лесовъд" - 11 в клас

   
         
   
 
Проект "Ученически практики" - 2017-2018 г.
Ученици от ПГГСД "Николай Хайтов", специалност "Парково строителство и озеленяване" -11 б клас правят своите първи стъпки в реална бизнес среда под ръководството на наставник от фирма по озеленяване "Грийнлайн-Великова" ЕООД