НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Проект No BG05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение" с бенецифиент МОН по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

   

 

Заповед Nо РД 09-2682/02.10.2020г. на Министъра на образованието и науката