Училище

Документи

Приложение на профилен подход при насочване на ученици за включване в образователната система

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2021/2022 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование през учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна 2021 – 2025 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците в ПГГСД „Николай Хайтов“ гр.Варна през учебната 2021-2022 година

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2021/2022 година

Училищна програма за часовете по “Без свободен час”, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

План за дейността на методическото обединение на класните ръководители за учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите от природоматематическите науки през учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите по професионална подготовка за учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите от хуманитарните дисциплини и физическо възпитание и спорт за учебната 2021/2022 година

Правила и мерки за работа в условията на Covid -19 през учебната 2021-2022 година

Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на “Механизма за противодействие на училищния тормоз”

Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията с колектива

Мерки за обхват и задържане на учениците в училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Програма за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Правила за действие на всички служители в случай на тормоз и насилие сред учениците

План за работата на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците от ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2021-2022 година

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Стипендии

Заповед № РД-08-0038/07.09.2021 г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Приложение 1 към условия и ред за получаване на стипендии за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1102/05.03.2021г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” за изменение на месечния размер на различните видове стипендии

Заповед № РД-08-0160/14.09.2020г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД “Николай Хайтов” в дневна форма на обучение след завършено основно образование съгласно Постановление № 328 / 21 декември 2017г., изменено и допълнено с Постановление № 20 / 1 февруари 2019г.

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

Приложение 7: Заявление за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията