fbpx

Училище

Документи

Приложение на профилен подход при насочване на ученици за включване в образователната система

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2021/2022 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование през учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна 2021 – 2025 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците в ПГГСД „Николай Хайтов“ гр.Варна през учебната 2021-2022 година

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2021/2022 година

Училищна програма за часовете по “Без свободен час”, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

План за дейността на методическото обединение на класните ръководители за учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите от природоматематическите науки през учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите по професионална подготовка за учебната 2021/2022 година

План за работа на методическото обединение на учителите от хуманитарните дисциплини и физическо възпитание и спорт за учебната 2021/2022 година

Правила и мерки за работа в условията на Covid -19 през учебната 2021-2022 година

Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на “Механизма за противодействие на училищния тормоз”

Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията с колектива

Мерки за обхват и задържане на учениците в училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Програма за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Правила за действие на всички служители в случай на тормоз и насилие сред учениците

План за работата на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците от ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2021-2022 година

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Стипендии

Заповед № РД-08-0038/07.09.2021 г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Приложение 1 към условия и ред за получаване на стипендии за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1102/05.03.2021г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” за изменение на месечния размер на различните видове стипендии

Заповед № РД-08-0160/14.09.2020г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД “Николай Хайтов” в дневна форма на обучение след завършено основно образование съгласно Постановление № 328 / 21 декември 2017г., изменено и допълнено с Постановление № 20 / 1 февруари 2019г.

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

Приложение 7: Заявление за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
Бланки

Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия

Заявление до директор за освобождаване от учебни занятия

Заявление за издаване на дубликати на документи

Заявление за издаване на справка за успеха по години и хорариум учебни часове

Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на държавен квалификационен изпит

Искане за издаване на служебна бележка за ученик

Искане за издаване на удостоверение за БДЖ за ученика

Заявление за издаване на документ

Заявление за издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване на ученик от учебното заведение и издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

Заявление за отписване на ученик от учебното заведение

Заявление за явяване на поправителни изпити

Заявление от ученик в самостоятелна форма на обучение за явяване на изпитна сесия

Заявление за издаване на удостоверение за завършен II гимназиален етап