fbpx

Училище

Графици за изпитни сесии
Документи

Механизъм за проследяване на ефекта от прилаганите мерки за повишаване качеството на образование

Система за проследяване и анализ на резултатите от стратегическото управление

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за вътрешния трудов ред

Временни противоепидиемични мерки на ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна, считано от 15.09.2022г. до 14.10.2022г. на основание Заповед РД-01-435/09.09.2022г. на Министъра на здравеопазването

Годишен план за изпълнение на целите на стратегията на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на ПГГСД “Николай Хайтов” за учебната 2022/2023 година

План за безопасност на движението за учебната 2022/2023 година

Същност и общи положения в работата на ученическия съвет

План за здравното и екологично възпитание на учениците през учебната 2022/2023 година

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд за учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година

План за извънкласни и извънучилищни дейности в ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2022/2023 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  през учебната 2022-2023 година

Eтичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията с колектива

Вътрешни правила за установяване, докладване и реагиране на нарушенията на Етичния кодекс

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на “Механизма за противодействие на училищния тормоз”

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

План за работата на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците от ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2022-2023 година

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Мерки за обхват и задържане на учениците в училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 година

Приложение на профилен подход при насочване на ученици за включване в образователната система

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна 2021 – 2025 г.

Учебни планове

Учебни планове 8 клас

8 а клас, 8 б клас, 8 в клас, 8 г клас, 8 д клас

Учебни планове 9 клас

9 а клас, 9 б клас, 9 в клас, 9 г клас, 9 д клас

Учебни планове 10 клас

10 а клас, 10 б клас, 10 в клас, 10 г клас

Учебни планове 11 клас

11 а клас, 11 б клас, 11 в клас, 11 г клас, 11 д клас

Учебни планове 12 клас

12 а клас, 12 б клас, 12 в клас, 12 г клас

Стипендии

Таблица за разяснения

Условия и ред за отпускане стипендии на ученици в ПГГСД „Н. Хайтов“ в дневна форма на обучение след завършено основно образование, дуална система на обучение за класовете от първи гимназиален етап и за специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда съгласно Постановление № 328/21 декември 2017г.

Заповед № РД-08-0038/07.09.2021 г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Приложение 1 към условия и ред за получаване на стипендии за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1102/05.03.2021г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” за изменение на месечния размер на различните видове стипендии

Заповед № РД-08-0160/14.09.2020г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г.  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Постановление № 13 на МС от 10.02.2022 г. за приемане на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2022/2023 година

Приложение 7: Заявление за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
Бланки

Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия

Заявление до директор за освобождаване от учебни занятия

Заявление за издаване на дубликати на документи

Заявление за издаване на справка за успеха по години и хорариум учебни часове

Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на държавен квалификационен изпит

Искане за издаване на служебна бележка за ученик

Искане за издаване на удостоверение за БДЖ за ученика

Заявление за издаване на документ

Заявление за издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване на ученик от учебното заведение и издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

Заявление за отписване на ученик от учебното заведение

Заявление за явяване на поправителни изпити

Заявление от ученик в самостоятелна форма на обучение за явяване на изпитна сесия

Заявление за издаване на удостоверение за завършен II гимназиален етап