fbpx

Училище

Документи

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2023/2024 година

Правила по ЗЗЛПСПОИН

Училищна програма за часовете по „Без свободен час”

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование през учебната 20232024 г.

План за работата на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни ученици от ПГГСД “Николай Хайтов”

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Мерки за обхват и задържане на учениците в училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Правилник за дейността на училището

Годишен план за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда

Годишен план за изпълнение на целите на стратегията на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Вътрешни правила за установяване, докладване и реагиране на нарушенията на Етичния кодекс

Eтичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията с колектива

План за квалификационната дейност

Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния
тормоз“

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

 

Механизъм за проследяване на ефекта от прилаганите мерки за повишаване качеството на образование

Система за проследяване и анализ на резултатите от стратегическото управление

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Временни противоепидиемични мерки на ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна, считано от 15.09.2022г. до 14.10.2022г. на основание Заповед РД-01-435/09.09.2022г. на Министъра на здравеопазването

Годишен план за дейността на ПГГСД “Николай Хайтов” за учебната 2022/2023 година

План за безопасност на движението за учебната 2022/2023 година

Същност и общи положения в работата на ученическия съвет

План за здравното и екологично възпитание на учениците през учебната 2022/2023 година

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд за учебната 2022/2023 година

План за извънкласни и извънучилищни дейности в ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна за учебната 2022/2023 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  през учебната 2022-2023 година

План за работата на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците от ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2022-2023 година

Приложение на профилен подход при насочване на ученици за включване в образователната система

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна 2021 – 2025 г.

Стипендии

Заповед № РД-08-1058/ 12.01.2024 г. на Директора на ПГГСД „Николай Хайтов“

Таблица за разяснения

Условия и ред за отпускане стипендии на ученици в ПГГСД „Н. Хайтов“ в дневна форма на обучение след завършено основно образование, дуална система на обучение за класовете от първи гимназиален етап и за специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда съгласно Постановление № 328/21 декември 2017г.

Приложение 1 към условия и ред за получаване на стипендии за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1102/05.03.2021г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” за изменение на месечния размер на различните видове стипендии

Заповед № РД-08-0160/14.09.2020г. на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов”

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г.  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Постановление № 34 на МС от 08.03.2023 г.  за приемане на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2023/2024 година

Приложение 7: Заявление за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
Бланки

Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия

Заявление за издаване на дубликати на документи

Заявление за издаване на справка за успеха по години и хорариум учебни часове

Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на държавен квалификационен изпит

Искане за издаване на служебна бележка за ученик

Искане за издаване на удостоверение за БДЖ за ученика

Заявление за издаване на документ

Заявление за издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване на ученик от учебното заведение и издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

Заявление за отписване на ученик от учебното заведение

Заявление за явяване на поправителни изпити

Заявление от ученик в самостоятелна форма на обучение за явяване на изпитна сесия

Заявление за издаване на удостоверение за завършен II гимназиален етап