fbpx

Съобщение

На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.1 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, във връзка със заповед № РД09-4066/30.08.2022 г., на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2022/2023 година

О Б Я В Я В А М:

Пролетна ваканция за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна, както следва:

– от 08.04.2023 г. до 17.04.2023 г. вкл. за учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас;

– от 12.04.2023 г. до 17.04.2023 г. вкл. за учениците от ХІІ клас.

Учебните занятия се подновяват на 18.04.2023 г. (вторник) по утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание на часовете за втори учебен срок.

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 7.03.2023г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща за всички...

Кандидатстване за отпускане на стипендия за втори срок на учебната 2022/2023 година

Уважаеми ученици, Предстои подаване на документи за отпускане на стипендия за втори срок. Моля запознайте се с Съобщението за стипендия и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай...