fbpx

Профил на купувача

Профила на купувача се поддържа съгласно Раздел ІІІ Профил на купувача
по ЗОП (Закон за обществените поръчки)

Обществени поръчки

Публични покани

ID:9036877 / Публична покана с изходящ № 088/01.12.2014г.

Предмет ПУБЛИЧНА ПОКАНА с дата 1.12.2014г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”, Модул “Подобряване на училищната среда” относно архитектурно заснемане, извършване обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.

Решение
Документация по обособена позиция № 1 (виж в pdf)
Документация по обособена позиция № 2 (виж в pdf)
Образец на банкова гаранция (за обособена позиция №1 и №2)
Протокол
Договор между ПГГСД “Н. Хайтов” гр.Варна и “Инвесткомерс – Емил Иванов” ЕООД от 16.12.2014г.
Договор между ПГГСД “Н. Хайтов” гр.Варна и “АРХКОН ПРОЕКТ” ООД от 15.12.2014г.
Отчет за приключени дейности по публична покана по сключени договори

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Заповед № РД-08-1506 / 30.05.2016г.

Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление

Доставка на природен газ за нуждите на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за срок от 24 месеца
ID 947241 / Предмет: Доставка на природен газ за отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" , намираща се в гр.Варна, п.к. 9009, ул. "Орех" №11
ID 817167 / Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на ПГГСД "Николай Хайтов", находяща се в гр.Варна, ул."Орех" №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди /лева, без включен ДДС

Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на ПГГСД “Николай Хайтов”, находяща се в гр.Варна, ул.”Орех” №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди / лева, без включен ДДС

Решение за откриване на процедура № 607 от дата 24.11.2017г.

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

ID 702675 / Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" за периода 2016 - 2017 година

Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД “Николай Хайтов” за периода 2016 – 2017 година

Решение № 64/ 15.12.2015г.

Информация за сключен договор

Договор за разпределение и продажба на природен газ за небитови клиенти

Покани по чл.20 ал. 3 от ЗОП

Уникален номер на поръчката: 01293-2022-0002/ Предмет на поръчката: Изграждане и възстановяване на части от съществуваща ограда с нова ажурна част и плътен цокъл в ПГГСД „Николай Хайтов“ - Варна

Предмет на поръчката:
Изграждане и възстановяване на части от съществуваща ограда с нова ажурна част и плътен цокъл в ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна

https://app.eop.bg/today/258984

Обява за събиране на оферти

Договор № ФСД-20-39

ID 9092005 / Предмет на поръчката: ”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов“

Предмет на поръчката:
”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов

Договор ФСД-20-28/07.10.2019г.
качено на 08.10.2019 17:09

Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП от работата на комисия, назначена с Решение №.0151 от 16.09.2019 год. на Директора на ПГГСД“Николай Хайтов“ – Варна със задача да разгледа и оцени оферти, подадени за участие в процедура по глава 26 от ЗОП – събиране на оферти с обява от ЗОП с предмет „Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищен двор на ПГГСД“Николай Хайтов“ гр.Варна“
качено на 17.09.2019 18:03

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
качено на 10.09.2019 14:04

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
качено на 30.08.2019 13:40

Документация за участие
качено на 30.08.2019 13:40

Образци на документи
качено на 30.08.2019 13:41

Количествено – стойностна сметка
качено на 30.08.2019 13:41

Технически спецификации и изисквания за изпълнение на обществена поръчка
качено на 30.08.2019 13:42

Проекто – договор
качено на 30.08.2019 13:43

ID 9053113 / Предмет: Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

Предмет: Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

Обява

Техническо задание

Методика за оценка на офертите

Документация за участие

Образци на документи

Списък на документите – Образец № 1

Административни сведения – Образец № 2

Заявление за участие – Образец № 3

Декларация по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5

Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП – Образец № 6

Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 7

Списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката – Образец № 8

Технически предложения – Образец № 9

Ценово предложение – Образец № 10

Проект на договор – Образец № 11

Разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП

Таблица за административна проверка на изискваните документи

Протокол №1, изготвен на основание чл.97 ал.1 от ППЗОП от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-1319/12.05.2016г. на Директора на ПГГСД “Н. Хайтов” за разглеждане и оценка на оферти

Протокол

Решение № 1514/3.6.2016г.

Договор № ФСД-20-08/14.06.2016г.
06.07.2016 16:47