fbpx

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0017 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА“

ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ – КОМПОНЕНТ 2“, ФИНАНСИРАНА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕС И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Варна

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ от ИСУН BG05M9OP001-2.056-0017-C01/03.12.2021 год. по ОП „Развитие на човешките ресурси“

№ от ИСУН BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01/02.12.2021 год. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 589 878,46 лв. (100 % БФП), от които:

 • 1 199 943,68 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и
 • 389 934,78 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 22 месеца

ПАРТНЬОРИ:

 • ПГ по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“
 • СУ „Любен Каравелов“
 • НУ „Васил Левски“
 • ОУ „Отец Паисий”
 • ОУ „Св. Иван Рилски“
 • ДГ №8 „Христо Ботев“
 • Сдружение „Здраве, култура, самочувствие,    интегрирано устойчиво развитие“
 • „Авангард БГ“ ООД, гр. Варна
 • „Геко“ 16 ООД, гр. Варна

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Създаване и прилагане на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

                                                                    www.eufunds.bg                                                                

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • насърчаването на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи;
 • повишаване на квалификацията и подобряване на пригодността за заетост;
 • подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинизираните общности;
 • повишаване на качеството на живот и социална интеграция на възрастни хора и  хора с увреждания;
 • преодоляване на негативните стериотипии спрямо ромската общност;
 • намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици  от уязвимите групи;
 • подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи;
 • подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейности, финансирани от ОП РЧР:

 1. Активиране на неактивни лица;
 2. Провеждане на мотивационно обучение;
 3. Професионално обучение;
 4. Осигуряване на субсидирана заетост;
 5. Насърчаване на самостоятелната заетост;
 6. Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността;
 7. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Дейности, финансирани от ОП НОИР:

 1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин;
 2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от целевата група и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
 3. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от уязвимите групи;
 4. Подобряване на образователната среда в една детска градина и пет училища;
 5. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от целевата група за превенция на отпадането от училище;
 6. Кариерно ориентиране на учениците в две училища в Община Варна.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

Дата на стартиране: 02.12.2021г.

Дата на приключване: 30.06.2023г.

Дейности по проекта, които ще се реализират в ПГГСД „ Николай Хайтов“, гр.Варна:

Дейност 2:

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите  малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование.

Цел:

Намаляване риска от преждевременно отпадане от образование и подкрепа за деца и ученици, реинтигрирани в образователната система.

Начин на изпълнение:

В ПГГСД „ Николай Хайтов“, гр.Варна за ученици от XI  и XII клас ще бъдат провеждани допълнителни занимания- подготовка  за явяване на държавни зрелостни изпити.

В тази дейност са включени 59 ученици от XI  и XII клас  и са сформирани 7 групи за допълнителни занимания по български език и литература и 7 групи за допълнителни занимания по специални предмети.

Продължителност на дейността – 18 месеца

Дейността допълва и надгражда дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Резултат:

 • Намаляване на дела на преждевременно отпадналите от образование ученици;
 • Повишаване на образователните резултати на учениците.

Дейност 3:

Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от уязвимите групи:

В ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна с ученици от XI клас е сформирана една група. Работи се както за превенция, така и за интервенция при затруднения в обучението, психично-здравни проблеми, отношения с връстници и трудно поведение.

Резултат:

 • Намаляване делът на преждевременно отпадащите от образование, както и да се подобрят условията за включващо образование;
 • Повишаване на образователните резултати на учениците.

Дейност 4:

Подобряване на образователната среда:

Описание:

За ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна ще бъдат осигурени: 10 бр. лаптопи; 8 бр. интерактивни дъски; 5 бр. видеопроектори; 5 бр. прожекционни екрани; 2 бр. мултифункционално устройство.

Закупеното обзавеждане и оборудване ще бъде използвано при обучение на учениците от етническите малцинства и от ученици, които не са от целевата група по проекта с оглед осигуряване на интегрирано обучение на учениците от етническите малцинства.

Дейност 5:

Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище.

Цел:

Подкрепа на процесите на образователна интеграция, намаляне броя на преждевременно отпадналите от образование и превенция на сегрегацията в училищата и детските градини в Община Варна чрез активна работа с родителите.

Описание:

Дейността ще се изпълнява в две основни направления:

Първото направление е създаване на „Училище за родители“ за родителите от маргинализираните общности и други рискови групи. Тази част от дейността ще се изпълнява от Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“.

Второто направление е ориентирано към широко разясняване на ползите от образователната интеграция и приемането на различията от деца, ученици и родители. Тази част от дейността ще се изпълнява в ПГГСД „ Николай Хайтов“, гр. Варна, като са планирани по три такива обществени дискусии в рамките на проекта (по една на учебен срок).

Резултат:

Промяна на нагласите сред участниците в полза на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинствени групи и в частност на тези от ромски произход.

Дейност 6:

Кариерно ориентиране на учениците.

Цел:

Да се развие интереса на учениците към различни сфери на човешката дейност и пътища за професионална реализация, както и да помогне на всеки от тях при избора на подходящо образование и /или възможности за започване на работа.

Описание:

Тази дейност е насочена към ученици в гимназиален етап на ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна. Ще се организират 25 семинара за ориентиране (във всяка паралелка в гимназиален етап), на които целевите групи ще бъдат обучавани за правилното кариерно планиране, трудовите и социалните им права, рисковете     при търсене и започване на работа. За учениците от втори гимназиален етап на ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна ще бъдат организирани и две срещи с работодатели, на които ще се запознаят с  с възможностите, условията и изискванията за започване на работа, потенциални свободни работни места. Работодателите ще представят предложения за стажове и свободни работни места.

За всички ученици от гимназиален етап ще бъде осигурена възможност за индивидуални срещи с кариерни консултанти и разработване на планове за кариерно развитие.

Начин на изпълнение:

Дейността  ще бъде възложена на външен изпълнител от община Варна по реда на ЗОП и ще се реализира в продължение на 14 месеца.


От месец януари 2022 г. в ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна стартираха дейностите по Проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, по който професионалната гимназия е партньор на Община Варна. Дейностите по проекта ще продължат до края на месец юни 2023 г.. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.

На 23.06.2022г. от 18:00 часа в гр. Варна, ул. „ Орех“ № 11, в актовата зала на ПГГСД „Николай Хайтов“, се проведе дискусия с родители по Проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, Дейност 5: Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище. Дискусията беше организирана от инж. Мария Георгиева – директор на ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна. В нея взеха участие 40 родители на ученици от професионалната гимназия, ръководители на групи за допълнително обучение и класни ръководители. Целта беше насърчаване диалога и изграждането на контакти между родителите от различни етноси и ангажирането им, като част от голямата училищна общност. Инж. Мария Георгиева разясни ползите от образователната интеграция и приемането на различията от деца, ученици и родители. Живка Дойчева – ресурсен учител в гимназията представи презентация, с която запозна присъстващите с целта на проекта и дейностите, който ще се реализират в ПГГСД „Николай Хайтов“, гр.Варна до 30.06.2023г.


ПРОГРАМА И ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ ПО Проект BG05M9OP001-2.056-0017 “Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Покана за дискусия по Проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма за дискусия по Проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.