fbpx

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

1.         Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

2.         Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

3.         Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени

места;

4.         Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

5.         Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на

учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

6.         Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

7.         Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През 2022/2023г. ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна работи по дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Създадена е Група „ Млад програмист“ с ръководител Иринка Христова, учител по Информационни технологии и математика  – участват 16 ученика от училището.

През учебната 2023/2024г. ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна продължи изпълнението на дейност 6 по проекта Образование за утрешния ден: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали).

Проведе се анкетно проучване за включване на учениците в клубове по интереси заповишаване на дигиталната компетентост. Желание заявиха 14 ученици, които заедно с родителите си попълниха необходимите проектни документи. Срокът на проекта е до 15.12.2023г., за което време са планирани 35 учебни часа. Сформиран е клуб „Програмирането – лесно и интересно“ с ръководител г-жа Иринка Христова. Разработена е програма от ръководителя на проекта, по която се осъществява обучението. Документацията на групата се разпечатва през платформата и се съхранява в училището.