fbpx

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000115072 „Нови технологии в мебелното производство и добри практики за устойчиво управление в сектора на горското стопанство и парковото строителство“ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“.

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000115072 „Нови технологии в мебелното производство и добри практики за устойчиво управление в сектора на горското стопанство и парковото строителство“ на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” е класиран с 93 точки в списъка на одобрените проекти по програма „Еразъм+“,  КД 1 за сектор „ПОО“.

Идеята за проекта е обоснована от следните потребности:

 • Липсата на добра „спойка“ между уменията от средното професионално образование и изискванията на бизнеса, поради неритмична натовареност на местните компании, с периоди на върхове и спадове в поръчките и съответно заетостта, което възпрепятства пълноценното и ефективното учене в реална работна среда;
 • Необходимост от развитие на езиковите и интеркултурните компетенции на учениците, свободно ползване на професионална лексика, развитие на умения за работа в интернационална среда;
 • Необходимост от развитие на нови международни партньорства, достъп до нови работодатели в страни с традиции в изучаваните професии, усвояване на добри практики.

Целите на проекта са насочени към:

 • Надграждане на компетенциите на учениците за приложение на нови технологии в мебелното производство и добри практики за устойчиво управление в сектора на горското стопанство и парковото строителство;
 • Развитие на езиковите и интеркултурните компетенции на учениците;
 • Изграждане на ново международно партньорство.

Основните дейности са:

 • Информиране и подбор на 30 ученици за участие в мобилността;
 • Провеждане на предварителна тематична, езикова и културна подготовка;
 • Закупуване на автобусни и самолетни билети;
 • Подписване на договори и споразумения с участниците в мобилността;
 • Провеждане на 4 седмична практика в гр. Барселуш, Португалия с участие на 30 ученици и 3 придружаващи учители. Практиката ще се проведе в реална работна среда в предприятия от сектора на мебелното производство и интериорния дизайн, горското стопанство и озеленяването. За всеки ученик ще отговаря определен наставник в компанията, който ще възлага задачите и ще контролира тяхното изпълнение;
 • Дейности за интегриране и разпространение на резултатите.

Основните резултати от проекта са:

 • 10 ученици от специалност „Мебелно производство“ ще придобият нови компетенции за работа със съвременни CNC машини и CAD/CAM системите за тяхното управление;
 • 10 ученици от специалност „Интериорен дизайн“ ще разширят уменията си за приложение на програмни продукти чрез работа по реални проекти във фирми с интензивна заетост и ще се запознаят с европейските тенденции в мебелното проектиране;
 • 5 ученици от специалност „Горско и ловно стопанство” ще повишат нивото на практически опит, свързан с опазване на биоразнообразието;
 • 5 ученици от специалност „Парково строителство“ ще опознаят нови видове цветя и храсти и ще имат достъп до нови техники и технологии за работа.

Учениците ще подобрят своите езикови и интеркултурни компетенции.

Училището ще изгради ново партньорство и ще създаде преки контакти с работодатели.