fbpx

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” , финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката.


Обща информация по проекта за учебната 2022-2023 година

ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна като участник в проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики — 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и през тази учебна 2022/2023 г. продължава да осъществява професионална подготовка на ученици в реална работна среда.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда.

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда

В проекта участват ученици от 11 клас, специалност: “Горско и ловно стопанство“, професия: Техник-лесовъд.

За провеждането на практическото обучение по проекта училището сключи договор с работодателя-партньор СИДП ДП –Шумен, ТП-ДГС-гр.Варна

Проведена бе работна среща на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателя от бранша, на когото му  бяха представени целите на проекта и предстоящите дейности. Съвместно беше изготвена програма за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките в рамките на 240 часа. От работната група по проекта бяха определени критерии за участващите ученици: да са навършили 16 години; заявено желание за работа по професията; посещаемост на учебни занятия-да нямат наложени санкции; успех по специална теория и практика;комуникативност и умения за работа в екип.

Критериите за избор на наставници са: професионален опит, комуникационни умения, мотивация за работа по проекта.

През този етап на проекта са утвърдени за участие 16 ученика.

ПЕРИОД НА ПРАКТИКАТА:

Практическото обучение в реална работна среда за придобиване на практически умения се провежда в обекти на ТП-ДГС-гр.Варна през периода:01.02.2023г. – 30.06.2023г.


Обща информация по проекта за учебната 2021-2022 година

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

В проекта участват ученици от ПГГСД “Николай Хайтов”, специалност “Горско и ловно стопанство“, професия: Техник-лесовъд – 11в клас. Интересът от страна на учениците е голям. От страна на работодателя-партньор СИДП ДП – Шумен, ТП – ДГС-гр.Варна – също.
Беше проведена работна среща на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателя от бранша, на когото му бяха представени целите на проекта и предстоящите дейности. Съвместно беше изготвена програма за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките в рамките на 240 часа. От работната група по проекта бяха определени критерии за участващите ученици: да са навършили 16 години; заявено желание за работа по професията; посещаемост на учебни занятия – да нямат наложени санкции; успех по снециална теория и практика; комуникативност и умения за работа в екип.
Критериите за избор на наставници са: професионален опит, комуникационни умения, мотивация за работа по проекта.
През този етап на проекта са утвърдени за участие 16 ученика.
ПЕРИОД НА ПРАКТИКАТА:
Практическото обучение в реална работна среда за придобиване на практически умения се провежда в периода: 01.03.2022г. – 30.06.2022г.

Линк към интернет страницата на МОН за Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

В периода от 01.03.2022г. – 24.06.2022г. 15 ученика от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр.Варна, участваха в практическо обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката

Учениците от 11клас с професия: Техник-лесовъд, специалност: Горско и ловно стопанство успешно реализираха практическото си обучение в обучаващата организация-работодател: СИДП ДП – Шумен, ТП-ДГС – гр.Варна.

При провеждане на практиката учениците бяха подпомагани от наставници, които пряко отговаряха за възлаганите им задачи, даваха практически съвети относно изпълнението им, участваха в оценката на придобитите знания и умения и личния им напредък.

Реализирана бе основната цел на проекта – подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда чрез повишаване на ефективността от партньорствата между училищата и работодателите.

Участието в проекта е основа за полагането на часовете по производствена практика в 12 клас и ориентир за подготовка на дипломни проекти.