ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” , финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката.


Обща информация по проекта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

В проекта участват ученици от ПГГСД “Николай Хайтов”, специалност “Горско и ловно стопанство“, професия: Техник-лесовъд – 11в клас. Интересът от страна на учениците е голям. От страна на работодателя-партньор СИДП ДП – Шумен, ТП – ДГС-гр.Варна – също.
Беше проведена работна среща на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателя от бранша, на когото му бяха представени целите на проекта и предстоящите дейности. Съвместно беше изготвена програма за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките в рамките на 240 часа. От работната група по проекта бяха определени критерии за участващите ученици: да са навършили 16 години; заявено желание за работа по професията; посещаемост на учебни занятия – да нямат наложени санкции; успех по снециална теория и практика; комуникативност и умения за работа в екип.
Критериите за избор на наставници са: професионален опит, комуникационни умения, мотивация за работа по проекта.
През този етап на проекта са утвърдени за участие 16 ученика.
ПЕРИОД НА ПРАКТИКАТА:
Практическото обучение в реална работна среда за придобиване на практически умения се провежда в периода: 01.03.2022г. – 30.06.2022г.

Линк към интернет страницата на МОН за Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“