fbpx
Проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000115072 „Нови технологии в мебелното производство и добри практики за устойчиво управление в сектора на горското стопанство и парковото строителство“ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001   „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0017 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА“

ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ – КОМПОНЕНТ 2“, ФИНАНСИРАНА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕС И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ  СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проект No BG05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение с бенецифиент МОН по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Програма “Еразъм+”
Тема на проекта: “Усвояване на европейски практики за дуална система на професионално обучение”
Ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз договор № 2015-1-BG01-013812

Програма “Еразъм+”
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ”
Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6 период на изпълнение: 01.09.2014 – 31.08.2016
ръководител: инж.М.Георгиева

Програма “Еразъм+” на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”
Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230