На основание Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на МОН и във връзка с приключване на първи учебен срок на учебната 2021/2022 г

уведомяваме всички родители и ученици за следното:

➢ Приключване на първи учебен срок – 31.01.2022 г. (понеделник);

➢ 01.02.2022 г. (вторник) е неучебен ден – учениците са в междусрочна ваканция;

➢ Начало на втория учебен срок – 02.02.2022 г. (сряда).                            

Учебни занятия ще започнат по ново седмично разписание за втори учебен срок. 

Желаем успешно приключване на първия учебен срок!

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 22.03.2022г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща. Дневен ред: Резулати от учебно-възпитателния процесОтчет за работата през първи учебен срокНасоки за подобряване...

Държавни зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на Държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 година, както следва:...