Покана за родителска среща

Уважаеми родители,

На 22.03.2022г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща.

Дневен ред:

  1. Резулати от учебно-възпитателния процес
  2. Отчет за работата през първи учебен срок
  3. Насоки за подобряване резултатите през втори срок
  4. Дисциплина на учениците
  5. Индивидуални срещи с учителите
  6. Разни

Родителската среща ще се проведе при спазване на задължителните противоепидиемични мерки!

Държавни зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на Държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 година, както следва:...