fbpx

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

2019 – 2020 учебна година

Заповед № РД-08-0061/3.09.2019г за организация и екип

Заповед № РД-08-0316/27.09.2019г за утвърждаване на групи в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Заповед № РД-08-1797/01.06.2020г на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Заповед № РД-08-1798/01.06.2020г на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Заповед № РД-08-1798-I/01.06.2020г на Директора на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Групи за преодоляване на образователните затруднения на учениците:

Група за допълнително обчение по БЕЛ за 8 клас с ръководител Татяна Добринова
Група за допълнително обучение по БЕЛ за 10 клас с ръководител Емилия Симеонова
Група за допълнително обучение по БЕЛ Българският език – лесен и интересен за ученици от 9 и 10 клас с ръководител Живка Дойчева
Група за допълнително обучение по химия за 9 клас с ръководител Дарина Кирчева
Група за допълнително обучение по химия за 10 клас с ръководител Дарина Кирчева
Група за допълнително обучение по специален предмет Конструиране на мебели и дограма за 10 клас с ръководител инж. Даниела Мантарова
Група за допълнително обучение по математика за 10 клас с ръководител Емилия Кожухарова
Група за допълнително обучение по математика „Приятели на Архимед“ за ученици от 9 клас с ръководител Соня Иванова
Група за допълнително обучение по Дендрология за 9 клас, с ръководител инж. Елена Милчева
Група за допълнително обучение по специална теория „Да се научим да чертаем” за ученици от 9 клас с ръководител инж. Веселина Добрева
Група за допълнително обучение по специални предмети на ученици със специални образователни потрености от 10 клас. Подготовка за успешно явяване на ДКИ с ръководител ланд. арх. Деница Русева
Група за допълнително обучение по БЕЛ за 11 клас с ръководител Донка Петрова

Група за допълнително обучение по БЕЛ „Успешна матура” за 12 клас с ръководител Донка Петрова

Групи за занимания по интереси:

Клуб „Цифрова фотография” с ръководител Мая Иванова
Клуб „Светът на мебелите” с ръководител инж. Даниела Мантарова
Клуб „Млад химик” с ръководител Дарина Кирчева
Клуб „Чистата природа днес” с ръководител Иринка Христова
Клуб „Флористика” с ръководител ланд. арх. Деница Русева
Клуб „Спортни игри” с ръководител Илиян Илиев
Клуб „Народни танци“ с ръководител Свилен Христов

Групи за преодоляване на образователните затруднения на учениците, допуснали пропуски по време на дистационното обучение:

Група за допълнително обчение по БЕЛ за 8 клас с ръководител Жасмина Жекова
Група за допълнително обучение по Математика за 8 клас с ръководител Емилия Кожухарова
Група за допълнително обучение на ученици със специални образователни потребности от 8, 9, 10 клас по математика с ръководител Живка Дойчева
Група за допълнително обучение по Биология за 8 клас с ръководител Илиян Дочков
Група за допълнително обучение по Биология за 9 клас с ръководител Илиян Дочков
Група за допълнително обучение по Английски език за 10 клас с ръководител Искра Филева
Група за допълнително обучение по Химия за 8 клас с ръководител Дарина Кирчева
Група за допълнително обучение по Химия за 10 клас с ръководител Дарина Кирчева

2018 – 2019 учебна година
Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 9 д клас

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 10 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Ботаника на група с ученици от 8 г клас

Програма и график на допълнителното обучение по Декоративна дендрология на група с ученици от 9 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Декоративна растителност на група с ученици от 9 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 8 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 9 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 10 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Конструктивно знание и чертане на група с ученици от 9 б клас

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 9 клас

Програма и график на допълнителното обучение по Материалознание и сушене на дървесината на група с ученици от 8а клас

Програма и график на допълнителното обучение по Технологии на мебели и дограма на група с ученици от 9 б клас

Дневник за присъствията на учениците от група “Българският език – лесен и интересен”