fbpx

Обществен съвет

Обществен съвет 2023 – 2024 учебна година

Протокол № 2 от 03.01.2024г. от проведено заседание на Обществения съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 03.01.2024г.

На 03.01.2024г. от 18:00 часа в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред: 

 1. Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна за учебната 2024/2025г.
 2. Съобщения.

Протокол № 1 от 29.11.2023г. от проведено заседание на Обществения съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 29.11.2023г.

На 29.11.2023г. от 18:00 часа в учителската стая на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна, ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Представяне на бюджета на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна за 2023г. за становище.
 2. Представяне на девет месечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
 3. Представяне пред членовете на ОС сформираните за учебната 2023/2024г. клубове за занимания по интереси, работата по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и стартиращият проект „Успех за теб“.
 4. Съобщения.

Обществен съвет 2022 – 2023 учебна година

Годишен отчет за дейността на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” през учебната 2022/2023 година

Протокол № 7 от 07.09.2023г. от проведено заседание на Обществения съвет към ПГГСД „Николай Хайтов”

На 07.09.2023г. от 18:00 часа в учителската стая на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна, ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна за учебната 2022/2023г.
 2. Отчет за дейността на годишния план на стратегията на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна за 2022/2023г.
 3. Съгласуване и одобряване на годишния план на стратегията на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна за 2023/2024г.
 4. Обсъждане на програмите за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;
 5. Съгласуване на училищен учебен план за 2023/2024г.
 6. Обсъждане на етичния кодекс на гимназията;
 7. Избор на представител на ОС за участие в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 8. Обсъждане и подкрепа участието на училището в НП „Иновации в действие“.

Протокол № 6/05.09.2023г. за проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна

Инструкця за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ПГГСД “Николай Хайтов” гл. Варна

Уважаеми родители,

ПГГСД „Николай Хайтов“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

Събранието ще се проведе на 05.09.2023г. от 18:00 часа в актовата зала на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна, при следния дневен ред:

 1. Избор на 1/един/ представител на родителите за член на обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна.
 2. Избор на 1 /един/ резервен член на обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

 • Подпомагане развитието на детската градина и училището;
 • Граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на училището https://pggsd-varna.com.

 

Заповед за свикване на събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна

Отчет за извършените разходи към 30.06.2023 г.

Протокол № 5 от 31.07.2023г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 31.07.2023г.

На 31.07.2023г. ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред: 

 1. Представяне на шестмесечен отчет за извършените разходи на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна към 30.06.2023г.
 2. Обсъждане на дейността на гимназията в рамките на учебната 2022/2023г. и в частност на обществения съвет.
 3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024г.
 4. Съобщения.

Отчет за извършените разходи към 31.03.2023 г.

Протокол № 4 от 10.05.2023г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 10.05.2023г.

На 10.05.2023г. ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред: 

 1. Отчет за извършените разходи към 31.03.2023г.
 2. Съобщения.

Протокол № 3 от 24.03.2023г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 24.03.2023г. ще се проведе on line заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2022.
 2. Съобщения.

Становище от Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ град Варна във връзка с подкрепа предстоящия прием на ученици в ПГГСД „Н. Хайтов“ за 2023/2024г.

Протокол № 2 от 09.01.2023г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 09.01.2023г.

На 09.01.2023г. от 18.00 часа в сградата на ПГГСД “Николай Хайтов” ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2023/2024г.
 2. Представяне на годишен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
 3. Съобщения.

Протокол № 1 от 05.10.2022г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 05.10.2022г. от 18.00 часа в сградата на ПГГСД “Николай Хайтов” ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на годишен план на стратегията за развитие на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за периода 2022 – 2023 година и приемане на отчета на директора за изпълнението на предходния период.
 2. Представяне на деветмесечен отчет за изпълнение бюджета на училището.
 3. Съобщения.

Обществен съвет 2021 – 2022 учебна година

Протокол № 7 от 02.09.2022г. от проведено on-line заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 02.09.2022г. ще се проведе on-line заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове.
 2. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;
 3. Обсъждане на Етичен кодекс на училищната общност.
 4. Съобщения.

Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Отчет за дейността на различни комисии в ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2021/2022 година

Отчет за извършените разходи към 30.06.2022г.

Списък на членовете на Обществен съвет към ПГГСД „Николай Хайтов“, приствали на on-line заседание на 26.07.2022г.

Протокол № 6 от 26.07.2022г. от проведено on-line заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна

На 26.07.2022г. ще се проведе on-line заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Представяне на шестмесечен отчет  за извършените разходи на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна.
 2. Обсъждане на дейността на гимназията в рамките на учебната 2021/2022г. и в частност на обществения съвет.
 3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023г.
 4. Съобщения

Списък на представителите на всяка паралелка, присъстващи на събрание за излъчване на представители на родителите в Обществения съвет към ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна на 19.07.2022г.

Протокол № 5 от 20.07.2022г. за проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна

Заповед № РД-08-2159 от 15.07.2022г. за дата на събрание на родителите

Покана до родителите-представители на всяка паралелка на ПГГСД „Николай Хайтов“

Протокол № 4 от 10.05.2022г. от проведено заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 10.05.2022г. ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:
1. Отчет за извършените разходи към 31.03.2022г.
2. Съобщения.

Протокол № 3 от 29.03.2022г. от проведено онлайн заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 29.03.2022г. ще се проведе on-line заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Представяне на бюджет на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна за 2022г. за становище.
 2. Съгласуване на разпределението на средства от предходния отстатък от бюджет 2021г.
 3. Съобщения.

Протокол № 2 от 12.01.2022г. от проведено онлайн заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Протокол № 1 от 18.10.2021г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Отчет за извършените разходи към 30.09.2021г.

Обществен съвет 2020 – 2021 учебна година

Протокол № 7 от 03.09.2021г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 03.09.2021г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 2. Съгласуване на училищен учебен план
 3. Обсъждане на Етичен кодекс на училищната общност
 4. Съобщения

Протокол № 6 от 30.08.2021г. от проведено заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 30.08.2021г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

Избор на председател на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Протокол № 5 от 26.07.2021г. от проведено on-line заседание на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Отчет за извършените разходи към 30.06.2021г.

На 26.07.2021г. ще се проведе on-line заседание на членовете на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”, при следния дневен ред:

Представяне на шестмесечен отчет за извършените разходи на ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна.
Обсъждане на дейността на гимназията в рамките на учебната 2020/2021г. и в частност на обществения съвет.
Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022г.
Съобщения

Протокол № 4 от 3.06.2021г. от проведено on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Информация за преходния остатък по бюджета на ПГГСД “Николай Хайтов”

Отчет за извършените разходи към 31.03.2021г.

Бюджет на дейност 3/01/326 професионални гимназии ПГГСД “Николай Хайтов” – Варна по бюджета на Община Варна за 2021г.

На 03.06.2021г. ще се проведе on-line заседание на членовете на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”, при следния дневен ред:

Представяне на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за 2021г. за становище.
Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2020г.
Отчет за зивършените разходи към 31.03.2021г.
Съобщения.

Протокол № 3 от 6.01.2021г. от проведено on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Протокол № 2 от 11.11.2020г. от проведено извънредно on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Протокол № 1 от 21.10.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 21.10.2020г. от 18:00 часа в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна, ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
Съобщения.

Обществен съвет 2019 – 2020 учебна година

Списък на членовете на Обществен съвет, към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 03.09.2020г.

Протокол № 6 от 03.09.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 03.09.2020г. от 18:00 часа в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна, ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

Представяне на нов член в Обществен съвет и избор на представител за участие в педагогически съвети.
Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
Съгласуване на училищния учебен план.
Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност.
Съобщения.

Списък на членовете на Обществен съвет, към ПГГСД “Николай Хайтов”, присъствали на заседание на 29.07.2020г.

Протокол № 5 от 29.07.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

На 29.07.2020г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

Представяне на шестмесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
Обсъждане дейността на обществения съвет за учебната 2019-2020г.
Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020-2021г.
Анализ на проведеното дистанционното обучение през 2019/2020г.
Съобщения.

Протокол № 4 от 29.04.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов”

Разпределение на за изразходването на средства от преходен остатък от 2019 година

Бюджет на дейност 3/01/326 Професионални гимназии ПГГСД “Николай Хайтов” – Варна по бюджета на Община Варна за 2020 година

Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявеното извънредно положение,
Имам удоволствието да Ви поканя на on-line заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:
1.Представяне на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за 2020г. за становище.
2.Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2019г.
3. Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г.
За запознаване с обявения дневен ред и разглеждане на настоящите документи, същите съм приложила в прикачени файлове.
Във връзка с гореизложеното, моля след запознаване с приложените документи, да ми върнете с обратен e-mail Вашето становище, мнение или позиция, за да изготвим протокол, който ще Ви бъде предоставен за запознаване.

С уважение,
Диана Иванова
Председател на ОБ Съвет
ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” на 15.01.2020г.

На 15.01.2020г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2020/2021г.
Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
Съобщения.

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” на 9.10.2019г.

На 9.10.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
Съобщения.

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” на 29.08.2019г.

На 29.08.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

Представяне на нови членове в Обществен съвет, избор на председател и избор на представител за участие в педагогически съвети.
Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
Съгласуване на училищния учебен план.
Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност.
Съобщения.