fbpx

Програма “Еразъм+” на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”

Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране
на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230

От м.октомври 2014г. в гимназията старира проект на тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”, с договор № 2014-1-BG01-KA102-001230, финансиран по ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”. Проектът предвижда през м.август 2015г да бъдат обучени 16 учители и персонал в продължение на две седмици в професионален обучителен център в Австрия.

В периода от 31.03. 2015г. до 15.04.2015г. учители и служители от ПГГСД „Н. Хайтов” участваха в образователна мобилност по проект Еразъм +, ключова дейност 2 на тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения” в Австрия, област Каринтия. Договорът е финансиран по ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, дейност ”Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”.
Целта на проекта беше усвояване на европейски практики за валидиране на знания и опит за прилoжението им у нас, изучаване на дуалната система и запознаване с ECVET – европейски кредити за професионално обучение.
По време на участието в проекта учителите и служителите посетиха дървообработващи предприятия, горски стопанства, професионални гимназии, работещи по дуалната система и центрове с близка насоченост. Участваха в обучителни семинари, дискусии и практически занятия, в които беше споделен опитът на австрийските партньори за приложение на дуалната система при тях. Запознаха се с производството, организацията на работа и новите технологии, внедрени в последните години.
Работата по проекта продължава с издаване на наръчник за валидиране на знанията и приложение на системата ECVET.