fbpx

Държавни зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на Държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 година, както следва:

Сесия май – юни:

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 часа
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 часа
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година).

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година – заявления за допускане до ДЗИ за сесия май – юни се подават в канцеларията на училището в периода от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

* * *

Национално външно оценяване Х клас

 
Със заповед № РД09-1805/31.08.2021 година на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в X клас, както следва:

Х клас:

  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 9,00 ч.
  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 9,00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото – заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г. от 9.00 до 17.00 ч.
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график за провеждане в периода 20 – 22 юни 2022г. Заявления за оценяване на дигиталните компетентности в X клас се подават в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г. от 9.00 до 17.00 ч.