fbpx

 Горско и ловно стопанство

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД
СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Актуална специалност с широка приложимост в отрасъл горско и ловно стопанство. Свързана е с изучаването на горските фитоценози, поддържане на биологичното разнообразие и равновесие на горските екосистеми, ползване на дървесина и недървесни горски ресурси, дивечознание, дивечовъдство и ловен туризъм.

След завършване на обучението специалистът трябва да умее:

 • да планира и организира дейности и мероприятия по:
  • събиране, добив и отглеждане на горски репродуктивни материали;
  • подготовка на площите за залесяване;
  • отглеждане и инвентаризация на горски култури;
  • подпомагане на естественото възобновяване на горите;
  • да познава дървесните, храстови и тревни видове, разпространени в горските съобщества;
  • защита на почвата от ерозия и порои;
  • да познава видовете сечи и методите за тяхното провеждане;
  • правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч;
 • да познава реда и условията за ползване на дървесина и недървесни горски ресурси;
 • да извършва обследване за санитарното състояние на горските територии;
 • да планира мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари;
 • да познава животинските видове – обект на лов и риболов, тяхното стопанисване и ползване;
 • да познава законодателните разпоредби в областта на горското, ловното и риболовно стопанство.

 Възможност за реализация

Завършилият специалист, може успешно да се реализира, като подвижна горска стража, горски и ловни стражари и надзиратели, помощник лесничей, лесничей и старши лесничей в:

 • Регионалните дирекции по горите;
 • Държавните горски и ловни стопанства;
 • Общинските горски стопанства;
 • Частни гори и лицензирани фирми, за извършване на дейности в горските територии.

Завършилите успешно  ученици пълния курс на обучение получават:

 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД”.