НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Материална база

 

Училището разполага със съвременна материално-техническа база, съобразена с изискванията за микроклимат, оборудване и обзавеждане, екология и дизайн - учебен корпус с 19 кабинета по общообразователни и специални предмети, физкултурен салон фитнес зала и спортни площадки, производствен корпус с 8 учебни работилници, 4 машинни отделения, достъп до Интернет, библиотека. Нарастващите темпове на компютаризация във всички сфери на обществения живот, постиженията на научно-техническия прогрес, изискват от съвременния човек да умее да работи много добре с компютър. Три от кабинетите са за провеждане на упражнения по информационни технологии, информатика, компютърно проектиране с CAD системи. Те са оборудвани с нова компютърна техника и периферни устройства. Осигурен е достъп до Интернет. По компютърно проектиране учениците работят с лицензирани програмни продукти и усвояват видове проектиране, изработване на работни и сборни чертежи на детайли и др. За работа на открито разполагаме с парк-дендрариум с повече от 80 вида дървета и храсти и разсадник.