НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
  Стипендии      
 
     
 

Заповед № РД-08-1344/22.02.2019г. за изменение на утвърждените условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" след завършено основно образование в дневна форма на обучение, приети съгласно Заповед на Директора № РД-08-1802/31.08.2016г.

 
 

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение след завършено основно образование съгласно Постановление № 328 / 21 декември 2017г., изменено и допълнено с Постановление № 20 / 1 февруари 2019г.

 
     
 

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

 
 

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 
 

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 
 

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

 
 

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 
 

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 
 

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование