НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
  Стипендии      
 
     
 

Заповед № РД-08-1102/05.03.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" за изменение на месечния размер на различните видове стипендии

 
     
 

Приложение 1 към условия и ред за получаване на стипендии за учебната 2020-2021 година

 
     
 

Заповед № РД-08-0160/14.09.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
     
 

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение след завършено основно образование съгласно Постановление № 328 / 21 декември 2017г., изменено и допълнено с Постановление № 20 / 1 февруари 2019г.

 
     
 

Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

 
 

Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 
 

Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 
 

Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и

 
 

Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 
 

Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 
 

Приложение 6: Заявление за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1, т.5 и т.6 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г.  за приемане на актуализиран Списък със по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

 
 

Приложение 7: Заявление за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование