НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Документи  
 
 
 
       
 

Програма за превенция на ранно напускане на учениците от ПГГСД "Николай Хайтов"

 
     
 

Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията в колектива

 
     
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи, приета с решение на ПС с протокол № 16 от 3.9.2018г.
 
     
 

Правилник за дейността на училището 2018 - 2019 учебна година

 
     
 

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани
в ПГГСД "Николай Хайтов", гр. Варна

 
     
 

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018г.

 
     
 

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна през периода 2016 - 2020 година

 
     
 

Правилник за вътрешния трудов ред, приет на заседание на Педагогическия съвет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр.Варна, проведено на 04.09.2017 година.

 
     
 

План за безопасност на движението за учебната 2017 - 2018 година

 
     
 

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопнство и дървообработване "Николай Хайтов" гр. Варна за учебната 2017 - 2018 година, приет на заседание на ПС на 08.09.2017 г.