НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Документи  
 
 
 
       
  2019 - 2020 учебна година  
     
 

План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда - учебна 2019/2020 година

 
     
 

Мерки за обхват и задържане на учениците в училище

 
     
 

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз"

 
     
 

План за квалификационна дейност 2019 - 2020 учебна година

 
     
 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

 
     
 

Правилник за дейността на училището 2019 - 2020 учебна година

 
     
 

Вътрешни правила за установяване, докладване и реагиране на отношенията на Етичния кодекс

 
     
 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд за учебната 2019 - 2020 година

 
     
 

План за въвеждащо и продължаващо обучене по Закона за мерките срещу изпирането на пари за 2019 година, на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. "Орех" №11, БУЛСТАТ 000083291

 
     
 

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2019 - 2020 година

 
     
 

План за безопасност на движението за учебната 2019 - 2020 година

 
     
     
  2018 - 2019 учебна година  
 

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2018-2019 година

 
     
 

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2018-2019 година

 
     
 

Програма за превенция на ранно напускане на учениците от ПГГСД "Николай Хайтов"

 
     
 

Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията в колектива

 
     
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи, приета с решение на ПС с протокол № 16 от 3.9.2018г.
 
     
 

Правилник за дейността на училището 2018 - 2019 учебна година

 
     
 

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани
в ПГГСД "Николай Хайтов", гр. Варна

 
     
 

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018г.

 
     
 

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна през периода 2016 - 2020 година

 
     
 

Правилник за вътрешния трудов ред.

 
     
 

План за безопасност на движението за учебната 2017 - 2018 година

 
     
 

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопнство и дървообработване "Николай Хайтов" гр. Варна за учебната 2017 - 2018 година, приет на заседание на ПС на 08.09.2017 г.