НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Горско и ловно стопанство  
Професия: Икономист
Специалност:
Горско и ловно стопанство
 
 
   
 
   
   
Степен на професионална квалификация: трета
 
             
   

Срок на обучение: 4 години

 
   

Специалността е насочена към овладяване на знания и умения, свързани с управлението, финансирането и планирането в горските предприятия, оценката на горските ресурси, разработването и управлението на проекти в ГС. Обучението е 5 години с прием след VII клас и се осъществява от високо квалифицирани преподаватели. Учениците завършват средно образование и III степен на професионална квалификация. Завършилите специалността могат да се реализират в структурите на ИАГ, частните, общински и държавни горски предприятия към МЗХ.