НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Карта на сайта

 
     
 

НАЧАЛО

 
 

Специалности

 
 

Горско и ловно стопанство
Интериорен дизайн
Парково строителство и озеленяване
Мебелно производство
Реставрация на стилни мебели и дограма
Дърворезбарство
Производство на мебели
Производство на тапицирани изделия
Мебелно производство. Професия Техник-технолог в дървообработването

 
 

Свободни места за ученици през учебната 2020/2021 година
Електронен дневник
Обучение в електронна среда
Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги
Другите за нас
Конкурси и състезания
Достъп до обществена информация
Обществен съвет
Обучение на възрастни

 
 

НОВИНИ

 
 

ЗА НАС

 
 

За нашия патрон
Летопис
Материална база

 
 

УЧИЛИЩЕ

 
 

Документи

 
 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр. Варна
Заявление за издаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап
Процедура за дейности по налагане на санкции и мерки на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
Програма за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна за учебната 2020/2021 година
План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда за учебната 2020/2021 година в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда - учебна 2020-2021 година

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2020/2021 година
Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
Безопасност в мрежата
Правилник за дейността на училището за учебната 2020 - 2021 година
Заповед № РД-08-0009 от 02.09.2020г. за определяне на координационен съвет в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - Варна за учебната 2020 - 2021 година за прилагане на механизма за противодействие на тормоза между деца и ученици
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз"
Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията в колектива
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. Програма за превенция на ранно напускане на учениците от ПГГСД "Николай Хайтов"
Мерки за обхват и задържане на учениците в училище
План за квалификационната дейност 2020 - 2021 учебна година
Лични данни

 
 

Седмично разписание

 
 

График ваканции и смени

 
 

График на часовете

 
 

График за консултации с ученици

 
 

График за консултации с родители

 
 

График за класните работи

 
 

Делегиран бюджет

 
 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

 
 

Графици за изпитни сесии

 
 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 
 

Обществен съвет

 
 

Форми на обучение

 
 

Дневна форма на обучение

 
 

Самостоятелна форма на обучение

 
 

Стипендии

 
 

Учебни планове

 
  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  
 

Публични покани

 
 

Предмет ПУБЛИЧНА ПОКАНА с дата 1.12.2014г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Модул "Подобряване на училищната среда" относно архитектурно заснемане, извършване обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.

 
 

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

 
 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 
 

Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление

 
 

Предмет: Доставка на природен газ за отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов", намираща се в гр.Варна, п.к. 9009, ул. "Орех" №11

 
 

Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на ПГГСД "Николай Хайтов", находяща се в гр.Варна, ул."Орех" №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди /лева, без включен ДДС

 
 

Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" за периода 2016 - 2017 година

 
 

Покани по чл.20 ал.3 от ЗОП

 
 

Предмет на поръчката: ”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов“

 
 

Предмет:  Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

 
  ПРОЕКТИ  
 

Проект No BG05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение с бенецифиент МОН по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

 
 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

 
 

Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда".
Финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност", сектор Професионално образование,
дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”, договор № 2017-1-BG01-KA102-035717

 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
 

Проект „Включване на глобалното образование в българското средно общообразователно училище“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП /2009-2014/. Проектът се изпълнява от Българска платформа за международно развитие – структура от неправителствени организации, работещи по въпроси, свързани с глобалното образование и образованието за развитие

 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Усвояване на европейски практики за дуална система на професионално обучение". Ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз. договор № 2015-1-BG01-013812

 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ” Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз, договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6
период на изпълнение: 01.09.2014 - 31.08.2016

 
 

Програма "Еразъм+" на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”
Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230

 
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.2.03 - 0001 "Управление за ефективно професионално образование"

 
 

Проект BG 051 PO 001 - 4.3.03 - 0001 "Нова възможност за моето бъдеще"
Пилотно тестване на системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

 
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.3.07 - 0001 "Ученически практики"

 
 

Проект BG 051 PO 001 - 4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
УСПЕХ

 
 

Проект "Занаятите и търговията на Европейския пазар"
№ LLP - 2012 - COM - MP – 173 по програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз.

 
 

Проект за мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи", програма "Учене през целия живот" - Запознаване с европейските новости и съвременните технологии в мебелното проектиране и производство

 
  ПРИЕМ  
  КОНТАКТИ