НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
                 
 

Специфични цели на проекта:
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъп

 
                 
  2017 - 2018 учебна година  
 

I. Дейности за преодоляване на образователните трудности

България, която обичаме
Ръководител Таня Динева

Клуб Български езикк
Ръководител Татяна Добринова

Клуб Биология
Ръководител Илиян Дочков

II. Дейности по интереси


Млад химик
Ръководител Дарина Станева Кирчева

Обичам моя град
Ръководител Елена  Милчева

Дървопластика
Ръководител Димитър Йорданов Досев

Клуб Млад еколог
Ръководител Иринка Павлова Христова

Ателие за изящни и приложни изкуства
Ръководител Мариана Людмилова Шишкова

Клуб Зрители и фотографи
Ръководител инж. Даниела Иванова Мантарова

Клуб "Ателие по флористика"
Ръководител ландш. арх. Деница Иванова Русева


Цифрова фотография
Ръководител Мая Руменова Иванова

Клуб Моят свят
Ръководител Златомира Михайлова

Клуб Краезнание и етнографски традиции в българската литература
Ръководител Антония Ангелова
 
     
     
  2016 - 2017 учебна година  
 

I. Дейности за преодоляване на образователните трудности

Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ
Ръководител Ваня Минкова Добрева

Преодоляване на обучителни затруднения по специална теория, професионално направление Градинарство
Ръководител ландш. арх. Деница Иванова Русева

Растенията - мои приятели
Ръководител инж. Елена Георгиева Милчева

Преодоляване на образователните затруднения по Математика
Ръководител Соня Иванова

Моята България
Ръководител Таня Динева Иванова

 

II. Дейности по интереси


Млад химик
Ръководител Дарина Станева Кирчева


Ателие по флористика
Ръководител ландш. арх. Деница Иванова Русева


Дървопластика
Ръководител Димитър Йорданов Досев

Обичам моя град
Ръководител инж. Елена  Милчева

Движението е здраве
Ръководител Иринка Павлова Христова


Ателие за изящни и приложни изкуства
Ръководител Мариана Людмилова Шишкова


Приятели на немския език и култура
Ръководител Милена Веселинова Петкова


Интериорът - какво и как
Ръководител инж. Петя Йорданова Маринова


Природолюбители
Ръководител Соня Иванова Пейчева


Училищен вестник
Ръководител Татяна Добринова Георгиева


Зрители и фотографи
Ръководител инж. Даниела Иванова Мантарова

 
                 
  Вход към електронна платформа  
                 
 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

Заповед № РД-08-194/15.09.2016г. за определяне на съвет за обществен мониторинг "Твоят час"

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".
Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".
Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)
Приложение 3  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст отдясно.
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст в средата.
Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.
Отчет на събитие
Организиране на събитие