НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Програма и график на допълнителното обучение по Декоративна растителност на група с ученици от 9 клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 8 клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 9 клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Химия и ООС на група с ученици от 10 клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Конструктивно знание и чертане на група с ученици от 9 б клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 9 клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Материалознание и сушене на дървесината на група с ученици от 8а клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Технологии на мебели и дограма на група с ученици от 9 б клас

 

Дневник за присъствията на учениците от група "Българският език - лесен и интересен"