НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда"
Финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност",
сектор Професионално образование,
дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”
договор № 2017-1-BG01-KA102-035717

   

От м.септември 2017г. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов”-Варна старира проект на тема "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда", с договор № 2017-1-BG01-KA102-035717, финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност", сектор Професионално образование, дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”. Предвижда се през м.юли 2018г. 18 ученици от гимназията да работят в реална работна среда в различни мебелни предприятия от Австрия, обл.Каринтия. Стажът ще развие професионалните умения на младежите, като ги направи конкурентноспособни на пазара на труда у нас и в ЕС.