НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда"
Финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност",
сектор Професионално образование,
дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”
договор № 2017-1-BG01-KA102-035717

   

От м.септември 2017г. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов”-Варна старира проект на тема "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда", с договор № 2017-1-BG01-KA102-035717, финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност", сектор Професионално образование, дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”. Предвижда се през м.юли 2018г. 18 ученици от гимназията да работят в реална работна среда в различни мебелни предприятия от Австрия, обл.Каринтия. Стажът ще развие професионалните умения на младежите, като ги направи конкурентноспособни на пазара на труда у нас и в ЕС.

   

Мобилността - път към успешно бъдеще и интеграция на пазара на труда

Благодарение на проект на тема „Учебна практика в реална работна среда по мебелно производство”, договор № 2017-1-BG01-KA102-035717”, по програма Еразъм+, сектор „Професионално обучение“ в началото на м.юли 2018г. 16 ученици от ПГГСД „Н.Хайтов“-Варна участваха в мобилност в Австрия, обл.Каринтия. Проектът е финансиран изцяло със средства от Европейския съюз по програма Ерзъм+, Ключова дейност 1.
Дейностите са насочени към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов“ в реална работна среда, в старна от Европейския съюз. В проекта участваха ученици от  X и XI класове, обучаващи се в специалности „Мебелно производство“ и „Реставрация на стилни мебели и дограма“. Проектът допринесе  участниците да  усвоят  умения за работа със съвременни машини и технологии по професията, работа с измервателни уреди, умения за работа с нови програмни продукти в мебелното производство. Ползвателите придобиха опит изпълнение на професията на работно място, опознаха австрийските традиции и стандарти в мебелнто производство. В същото време те разшириха чуждоезиковите си познания,  изградиха умения за работа в екип и мултикултурна среда, подобриха уменията за общуване с различни нива от управленската йерархия на фирмата, придобиха по-голяма увереност при кандидатстване на работа. Всички тези компетенци ще спомогнат да се скъси срока за адптация на работноното място и ще повиши конкурентноспособността на младежите на пазара на труда. Поради нарастващите нужди и недостига на специалисти в областта на мебелното производство, придобитият опит и усвоените иновации ще помогнат за успешната реализация младежите у нас и в страните от ЕС.

Не на последно място мобилността е преживяване с трайни следи в емоционален и професионален план младежите, което след завръщането ги стимулира  да изпълняват по-усърдно учебните си задължения и повиши мотивацията им за учене и бъдещо участие в подобни проекти.
   
         
   
         
   
 

 

   

Мобилността - път към успешно бъдеще и интеграция на пазара на труда

Заключително представяне на резултатите от работата на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна по проект "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда"

Събитието  се проведе на 28 септември, 2018година  в хотел „Голдън тюлип“във Варна. Присъстваха 16-те ученици, провели учебната си практика по мебелно производство в Австрия /, учители, представители на бизнеса, собственици на фирми. Инж. Мария Георгиева, директор на гимназията и ръководител на проекта, откри заключителната инициатива, със задоволство сподели, че проектът е отчетен в  Центъра за развитие на човешките ресурси „Еразъм“, София и предостави думата на инж. Мантарова, автор и координатор.  В презентацията и разказа й бяха включени впечатляващи  моменти от реализирането на проекта и крайните резултати от него. Госпожа Станислава Анастасова осъществи преводите по проекта. Партньорите, неправителствена организация от област Каринтия, са изключително доволни от работата на нашите ученици. Имаше ред и дисциплина, участвахме и в културни инициативи.
Учениците споделиха, че за тях  пребиваването в Каринтия е изключително преживяване с много запознанства и контакти и със стажуващи от други държави – Израел, Гърция, Япония и др.
В края на срещата госпожа Георгиева връчи сертификати на учениците. Последва изненада-почерпка.