НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Проект „Включване на глобалното образование в българското средно общообразователно училище“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП /2009-2014/.
Проектът се изпълнява от Българска платформа за международно развитие – структура от неправителствени организации, работещи по въпроси, свързани с глобалното образование и образованието за развитие

 
     
 

I  1. Целта на проекта е повишаване знанията за глобално образование на младите хора от средния общообразователен курс в 10 училища от страната: 4 в гр. София, 3 в гр. Пловдив и 3 в гр. Варна. Едно от тези училища е ПГГСД „Н. Хайтов“-гр. Варна с участници ст. учител Емилия Кожухарова с 9а клас, Виктория Пенева с 10в клас и ст. учител Милена Петкова с 11в клас.
2. Дейностите по проекта включват:

  • Провеждане на 2 семинара за учители с цел представяне на концепцията за глобалното образование и възможни подходи за работа с подрастващи, практически идеи на учителите за различни техники на преподаване и конкретни задачи за работа с деца в клас, включително интерактивни методи.
  • Изпълнение на моделни извънкласни дейности в участващите по проекта училища.

3. Срок за участие: една година – от м.април 2015г. до края на м. март 2016г.
II. Дейности, изпълнени от участниците в проекта:
1. „Водата - начало на всичко“ – презентация, дискусия и табло;
2. „Да посадиш дърво, да отгледаш бъдещето!“ – презентация „Пътят на семенцето до….“, споделяне на опит и изготвяне на табло.
Цел на дейностите: От знания по глобални проблеми до изграждане на умения и ангажираност за действие:

  • да подготви учениците  да станат „посланици" на принципите за опазване на околната среда и възстановяване на природното равновесие;
  • да повиши осведомеността им за глобално образование в областта на екологията;
  • формиране на критично мислене, анализиране на решения и справяне с проблеми;
  • ангажираност към опазването на околната среда;
  • разумно потребление на природните ресурси;
  • осъзнаване на взаимосвързаността на всички процеси в природата;
  • да развият ценности и отношение за социална справедливост и активна гражданска позиция.


Подходът, който прилагаме в нашите дейности и в материалите, които подготвяме е интерактивен, базиран на учене чрез правене. „Научи и действай“, това включва предоставяне на основна информация и самостоятелно прилагане.

„Да посадиш дърво, да отгледаш бъдещето!“
Отговорност и грижа на всеки е опазването на екосистемите! Отговорност и грижа на всеки е опазване и възстановяване на горите, разумното потребление на природните ресурси!
Знания и умения с практическа насоченост и споделянето им на принципа: „Връстници обясняват на връстници“
„Знаещи и можещи обучават начинаещи“
Отговорност, ангажираност, търпение и екипност!!!
Повече дървета, повече чист въздух, защото всички ние трябва да се погрижим за нашето бъдеще и живота на нашата планета
НАШИЯТ ДОМ.

По първата дейност учениците събраха информация за употребата на водата, достъпа за чиста питейна вода за всички хора по света и изготвиха презентация «Водата начало на всичко»/ 31 октомври – Международният ден на Черно море, която презентираха в няколко паралелки и предизвикаха коментари и дискусия, относно намаляване на замърсяването на всички водоизточници. Темата предизвика интерес сред учениците и желание за обогатяване. Изготви се табло със снимки от проведената дейност.

Старши учител Милена Петкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

На 17.03.2016г. в ПГГСД „Николай Хайтов“- гр. Варна се проведе заключително мероприятие по Проект „ Включване на глобалното образование в българското средно общообразователно училище“.
Целта на проекта беше да се повишат знанията за глобално образование на младите хора от средния общообразователен курс в 10 училища от страната. Учениците, в продължение на една година,  дискутираха и правиха презентации, постери и табла по глобални въпроси, свързани с екологията / една от седемнадесетте цели за устойчиво развитие, приети от ООН за следващите петнадесет години – опазване на горите, водите и околната среда.              
Целите, които си поставиха с този проект - ученици и учители са: От знания по глобални проблеми до изграждане на умения и ангажираност за действие.
Подходът, който се приложи в дейностите и в материалите, които се подготвиха е интерактивен, базиран на учене чрез правене. „Научи  и  действай“, това включва предоставяне на основна информация и самостоятелно прилагане, споделяне на опит. Отговорност и грижа на всеки е опазването на екосистемите - възстановяване на горите, водата, разумното потребление на природните ресурси! Това трябва да постигне светът до 2030 година!
А какво е глобално образование?
“Отговорност, ангажираност, разумно потребление, критично мислене и гражданска позиция” – така мислят и действат в професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр. Варна.