НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление  
 
 
 
   
 
ID 947241
Предмет: Доставка на природен газ за отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов", намираща се в гр.Варна, п.к. 9009, ул. "Орех" №11

ID 817167
Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на
ПГГСД "Николай Хайтов", находяща се в гр.Варна, ул."Орех" №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди /лева, без включен ДДС

ID 702675
Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" за периода 2016 - 2017 година