НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление  
 
 
 
   
 
ID 817167

Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на ПГГСД "Николай Хайтов", находяща се в гр.Варна, ул."Орех" №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди / лева, без включен ДДС

   
  Решение за откриване на процедура № 607 от дата 24.11.2017г.
   
  Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка