НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Покани по чл.20 ал.3 от ЗОП /  
 
 
 
   
 
ID 9053113

Предмет: Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

   
  Обява
   
  Техническо задание
   
  Методика за оценка на офертите
   
  Документация за участие
   
  Образци на документи
 

Списък на документите - Образец № 1

 
Административни сведения - Образец № 2
 
Заявление за участие - Образец № 3
 
Декларация по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 4
 
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец № 5
 
Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП - Образец № 6
 
Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7
 
Списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката - Образец № 8
 
Технически предложения - Образец № 9
 
Ценово предложение - Образец № 10
 
Проект на договор - Образец № 11
   
  Разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП
   
  Таблица за административна проверка на изискваните документи
   
  Протокол №1, изготвен на основание чл.97 ал.1 от ППЗОП от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-1319/12.05.2016г. на Директора на ПГГСД "Н. Хайтов" за разглеждане и оценка на оферти
   
  Протокол
   
  Решение № 1514/3.6.2016г.
   
  Договор № ФСД-20-08/14.06.2016г.
06.07.2016 16:47