НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Покани по чл.20 ал.3 от ЗОП /  
 
 
 
   
 
ID 9092005

Предмет на поръчката:
”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов

   
  Договор ФСД-20-28/07.10.2019г.
качено на 08.10.2019 17:09
   
 

Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП от работата на комисия, назначена с Решение №.0151 от 16.09.2019 год. на Директора на ПГГСД“Николай Хайтов“ – Варна със задача да разгледа и оцени оферти, подадени за участие в процедура по глава 26 от ЗОП - събиране на оферти с обява от ЗОП с предмет „Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищен двор на ПГГСД“Николай Хайтов“ гр.Варна“
качено на 17.09.2019 18:03

   
 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
качено на 10.09.2019 14:04

   
 

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
качено на 30.08.2019 13:40

   
  Документация за участие
качено на 30.08.2019 13:40
   
  Образци на документи
качено на 30.08.2019 13:41
   
 

Количествено - стойностна сметка
качено на 30.08.2019 13:41

   
 

Технически спецификации и изисквания за изпълнение на обществена поръчка
качено на 30.08.2019 13:42

   
 

Проекто - договор
качено на 30.08.2019 13:43