НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Покани по чл.20 ал.3 от ЗОП  
 
 
 
   
 
  Събиране на оферти с обява
   
ID 9092005

Предмет на поръчката: ”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов“


ID 9053113
Предмет: Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.