НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
     
  Обществен съвет 2020 - 2021 учебна година  
     
 

Протокол № 4 от 3.06.2021г. от проведено on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Информация за преходния остатък по бюджета на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2021г.

 
 
 
 

Бюджет на дейност 3/01/326 професионални гимназии ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна по бюджета на Община Варна за 2021г.

 
 
 
 

На 03.06.2021г. ще се проведе on-line заседание на членовете на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов", при следния дневен ред:

 1. Представяне на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за 2021г. за становище.
 2. Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2020г.
 3. Отчет за зивършените разходи към 31.03.2021г.
 4. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 3 от 6.01.2021г. от проведено on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 2 от 11.11.2020г. от проведено извънредно on-line заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 1 от 21.10.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 21.10.2020г. от 18:00 часа в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна, ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
 2. Съобщения.
 
     
     
  Обществен съвет 2019 - 2020 учебна година  
 
 
 

Списък на членовете на Обществен съвет, към ПГГСД "Николай Хайтов", присъствали на заседание на 03.09.2020г.

 
 
 
 

Протокол № 6 от 03.09.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 03.09.2020г. от 18:00 часа в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна, ще се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Представяне на нов член в Обществен съвет и избор на представител за участие в педагогически съвети.
 2. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
 3. Съгласуване на училищния учебен план.
 4. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност.
 5. Съобщения.
 
 
 
 

Списък на членовете на Обществен съвет, към ПГГСД "Николай Хайтов", присъствали на заседание на 29.07.2020г.

 
 
 
 

Протокол № 5 от 29.07.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 29.07.2020г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на шестмесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
 2. Обсъждане дейността на обществения съвет за учебната 2019-2020г.
 3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020-2021г.
 4. Анализ на проведеното дистанционното обучение през 2019/2020г.
 5. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 4 от 29.04.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Разпределение на за изразходването на средства от преходен остатък от 2019 година

 
 
 
 

Бюджет на дейност 3/01/326 Професионални гимназии ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна по бюджета на Община Варна за 2020 година

 
 
 
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г.

 
 
 
 

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявеното извънредно положение,
Имам удоволствието да Ви поканя на on-line заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:
1.Представяне на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за 2020г. за становище.
2.Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2019г.
3. Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г. 
За запознаване с обявения дневен ред и разглеждане на настоящите документи, същите съм приложила в прикачени файлове.
Във връзка с гореизложеното, моля след запознаване с приложените документи, да ми върнете с обратен e-mail Вашето становище, мнение или позиция, за да изготвим протокол, който ще Ви бъде предоставен за запознаване.

С уважение,
Диана Иванова
Председател на ОБ Съвет 
ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна 

 
 
 
 

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 15.01.2020г.

 
 
 
 

На 15.01.2020г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2020/2021г.
 2. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
 3. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 9.10.2019г.

 
 
 
 

На 9.10.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
 2. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 29.08.2019г.

 
 
 
 

На 29.08.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на нови членове в Обществен съвет, избор на председател и избор на представител за участие в педагогически съвети.
 2. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
 3. Съгласуване на училищния учебен план.
 4. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност.
 5. Съобщения.