НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАНА

На 21.06.2018г. от 14:00 часа в Юнашки салон гр. Варна ще се проведе заключително събитие по проект „Твоят час“, една продукция на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна и ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”

От наше име, от името на ръководителите на клубове и на учениците, участници в проекта Ви каним да присъствате на нашето събитие!

Елате да се забавляваме заедно!СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатстване за стипендии през II срок
на учебната 2017-2018 година
Виж: Съобщение и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение

Заповед № РД-08-1117/15.02.2018г. за утвърждаване условия и ред за отпускане на стипендии на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна, дневна форма на обучение след завършено основно образование

Приложения:
Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати
Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и
Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование


СПИСЪК
на учебниците, по които ще се провеждат учебните занятия през учебната 2017/2018 година


СПИСЪК
на учебниците и учебните помагала за 8 клас, които ще се използват в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА