НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатстване за стипендии през II срок
на учебната 2017-2018 година
Виж: Съобщение и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение

Заповед № РД-08-1117/15.02.2018г. за утвърждаване условия и ред за отпускане на стипендии на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна, дневна форма на обучение след завършено основно образование

Приложения:
Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати
Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и
Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование


СЪОБЩЕНИЕ
На 15.02.2018г. (четвъртък) от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.


СПИСЪК
на учебниците, по които ще се провеждат учебните занятия през учебната 2017/2018 година


СПИСЪК
на учебниците и учебните помагала за 8 клас, които ще се използват в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА